[God Mission]

posted on 28 Mar 2011 17:44 by leaderdevil

  เหตุฉะนั้น
เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา
ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

มัทธิว ๒๘:๑๙

ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ ก็เพราะการได้ยิน
และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า

โรม ๑๐:๑๗

สาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์ คือความจริง
และกฏหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิตย์

สดุดี ๑๑๙:๑๖๐

เพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่ แม้อักษรหนึ่งหรือขีดๆหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติ
จนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิด ได้เกิดขึ้นแล้ว

มัทธิว ๕:๑๘

 ----------

*สามารถค้นหาเอนทรี่เหล่านี้ได้โดยใช้แทก gdmt นะค่ะ

(รูป Banner ในแต่ละเอนทรี่ก็สามารถคลิกเพื่อเข้ามาในหน้าสารบัญนี้ได้เช่นกันค่ะ)

---------- 

สารบัญสี
- มัทธิว
- มาระโก
- ลูกา
- ยอห์น
- วิวรณ์

----------  

*หัวข้อใดที่เน้นตัวหนาแล้ว นั่นคือสามารถคลิกเพื่อเข้าไปอ่านได้นะค่ะ :)

----------  

Episode ๑ คำทำนายการเสด็จมาจากพระคำของพระเจ้า ในพระธรรมวิวรณ์
…และพระองค์ตรัสอีกว่า "จงเขียนไว้เถิด เพราะว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์ซื่อและสัตย์จริง"

วิวรณ์ ๒๑:๕

๑.จุดเริ่มต้นกับพระคำภีร์วิวรณ์
๒.พระประสงค์ของพระเจ้า กับความจริงที่ใกล้เข้ามาแล้ว

๓.ตราทั้งเจ็ด ในพระคำภีร์ (วิวรณ์ ๖:๑-๑๗,๘:๑-๕)
๔.แตรทั้งเจ็ด กับภัยพิบัติ (วิวรณ์ ๖:๖-๒๑)
๕.หมายเลข ๖๖๖ (วิวรณ์ ๑๓:๑๑-๑๘)

Episode ๒ การประกาศ และการเป็นพยานในพระเยซูคริสต์
เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย

โรม ๑:๑๖

๑.พระเยซูทรงใช้อัครทูตสิบสองคนออกสั่งสอน (มัทธิว ๑๐:๕-๑๕ , มาระโก ๖:๗-๑๓ , ลูกา ๙:๑-๖)
๒.การข่มเหงที่จะมาถึง (มัทธิว ๑๐:๑๖-๒๕)

Episode ๓ Art For Jesus
๑.จุดเริ่มต้นของความบาป

Episode ๔ เดินตามองค์พระเยซูคริสต์ [What Would Jesus Do?]
๑.ทัศนคติของพระเยซู
   ๑.๑ ทัศนคติของพระเยซูเรื่องธรรมบัญญัติ (มัทธิว๕:๑๗-๒๐)
   ๑.๒ ทัศนคติของพระเยซูเรื่องความโกรธ (มัทธิว ๕:๒๑-๒๖ , ลูกา ๑๒:๕๗-๕๙)
   ๑.๓ ทัศนคติของพระเยซูเรื่องการล่วงประเวณี (มัทธิว ๕:๒๗-๓๐)
   ๑.๔ ทัศนคติของพระเยซูเรื่องการหย่าร้าง (มัทธิว ๕:๓๑-๓๒,๑๙:๙ , มาระโก ๑๐:๑๑-๑๒ , ลูกา ๑๖:๑๘)
   ๑.๕ ทัศนคติของพระเยซูเรื่องการสบถสาบาน (มัทธิว ๕:๓๓-๓๗)
   ๑.๖ ทัศนคติของพระเยซูเรื่องการตอบแทน (มัทธิว ๕:๓๘-๔๒)
๒.พระดำรัสสอน
   ๒.๑ พระดำรัสสอนเรื่องการทำทาน (มัทธิว ๖:๑-๔)
   ๒.๒ พระดำรัสสอนเรื่องการอธิษฐาน (มัทธิว ๖:๕-๑๕ , ลูกา ๑๑:๒-๔)
   ๒.๓ พระดำรัสสอนเรื่องการถืออดอาหาร (มัทธิว ๖:๑๖-๑๘)
   ๒.๔ พระดำรัสสอนของพระเยซูเรื่องการหย่าร้าง (มัทธิว ๑๙:๑-๑๒)

Episode ๕ หนุนใจ เรื่องการเป็นพยาน
ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานแก่เรา แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต

ยอห์น ๕:๓๙-๔๐

 

Episode ๖ คำอุปมา
พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่เขาถึงข่าวนั้นเป็นคำอุปมาอย่างนั้นหลายประการ ตามที่เขาจะสามารถฟังและเข้าใจได้ และนอกจากคำอุปมา พระองค์มิได้ตรัสแก่เขาเลย แต่เมื่อฝูงคนไปแล้ว พระองค์จึงทรงอธิบายสิ่งสารพัดนั้นแก่เหล่าสาวก

มาระโก ๔:๓๓-๓๔


พระองค์จึงตรัสว่า "ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้ แต่สำหรับคนอื่นนั้นได้ให้เป็นคำอุปมา เพื่อเมื่อเขาดูก็ไม่เห็น และเมื่อเขาได้ยินก็ไม่เข้าใจ"

ลูกา ๘:๑๐

๑.คำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช
   ๑.๑ คำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช (มัทธิว ๑๓:๑-๙ , มาระโก ๔:๑-๙ , ลูกา ๘:๔-๘)
   ๑.๒ จุดมุ่งหมายของคำอุปมา (มัทธิว ๑๓:๑๐-๑๗ , มาระโก ๔:๑๐-๑๒ , ลูกา ๘:๙-๑๐)
   ๑.๓ พระเยซูทรงอธิบายคำอุปมาเรื่องหว่านพืช (มัทธิว ๑๓:๑๘-๒๓ , มาระโก ๔:๑๓-๒๐ , ลูกา ๘:๑๑-๑๕)
๒.คำอุปมาเรื่องข้าวละมานท่ามกลางต้นข้าวสาลี
   ๒.๑ คำอุปมาเรื่องข้าวละมานท่ามกลางต้นข้าวสาลี (มัทธิว ๑๓:๒๔-๓๐)
   ๒.๒ พระเยซูทรงอธิบายคำอุปมา เรื่องข้าวละมานท่ามกลางต้นข้าวสาลี (มัทธิว ๑๓:๓๖-๔๓)
๓.คำอุปมาเรื่องเมล์ดพืช (มัทธิว ๑๓:๓๑-๓๒,มาระโก ๔:๓๐-๓๒ , ลูกา ๑๓:๑๘-๑๙)
๔.คำอุปมาเรื่องเชื้อขนม (มัทธิว ๑๓:๓๓ , ลูกา ๑๓:๒๐-๒๑)
๕.การที่พระเยซูทรงใช้คำอุปมา (มัทธิว ๑๓:๓๔-๓๕ , มาระโก ๔:๓๓-๓๔)
๖.คำอุปมาเรื่องแกะหายไป (มัทธิว ๑๘:๑๐-๑๔ , ลูกา ๑๕:๑-๗)
๗.คำอุปมาเรื่องทาสที่ไม่ยอมให้อภัย (มัทธิว ๑๘:๒๑-๓๕)
๘.คำอุปมาเรื่องบุตรสองคน (มัทธิว ๒๑:๒๘-๓๒)
๙.คำอุปมาเรื่องสวนองุ่นและคนเช่า (มัทธิว ๒๑:๓๓-๔๖ , มาระโก ๑๒:๑-๑๒ , ลูกา ๒๐:๙-๑๘)
๑๐.คำอุปมาเรื่องการเลี้ยงเนื่องในพิธีอภิเษกมเหสี (มัทธิว ๒๒:๑-๑๔)
๑๑.คำอุปมาเรื่องสาวพรหมจารีสิบคน (มัทธิว ๒๕:๑-๑๓)
๑๒.คำอุปมาเรื่องเงินตะลันต์ (มัทธิว ๒๕:๑๔-๓๐)
๑๓.คำอุปมาเรื่องเมล็ดพืชที่งอกขึ้น (มาระโก ๔:๒๖-๒๙)
๑๔.คำอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ (ลูกา ๑๒:๑๓-๒๑)
๑๕.คำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อไม่มีผล (ลูกา ๑๓:๖-๙)
๑๖.คำอุปมาเรื่องการเลี้ยงใหญ่ (ลูกา ๑๔:๑๕-๒๔)
๑๗.คำอุปมาเรื่องเงินเหรียญหาย (ลูกา ๑๕:๘-๑๐)
๑๘.คำอุปมาเรื่องบุตรหายไป (ลูกา ๑๕:๑๑-๓๒)
๑๙.คำอุปมาเรื่องคนต้นเรือนอสัตย์ (ลูกา ๑๖:๑-๑๓)
๒๐.คำอุปมาเรื่องหญิงแม่ม่ายและผู้พิพากษา (ลูกา ๑๘:๑-๘)
๒๑.คำอุปมาเรื่องคนฟาริสีและคนเก็บภาษี (ลูกา ๑๘:๙-๑๔)
๒๒.คำอุปมาเรื่องเงินสิบมินา (ลูกา ๑๙:๑๑-๒๗)

Episode ๗ พระคำ นำชีวิต
ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์

สดุดี ๑๑๙:๑๘

๑.ผู้เป็นสุข (มัทธิว ๕:๓-๑๒ , ลูกา ๖:๒๐-๒๓)
๒.เกลือแห่งแผ่นดินโลก (มัทธิว ๕:๑๓ , มาระโก ๙:๕๐ , ลูกา ๑๔:๓๔-๓๕)
๓.ความสว่างของโลก (มัทธิว ๕:๑๔-๑๖)
๔.รักศัตรู (มัทธิว ๕:๔๓-๔๘ , ลูกา ๖:๒๗-๒๘,๓๒-๓๖)
๕.ทรัพย์สมบัติในสวรรค์ (มัทธิว ๖:๑๙-๒๑ , ลูกา ๑๒:๓๓-๓๔)
๖.ประทีปของร่างกาย (มัทธิว ๖:๒๒-๒๓ , ลูกา ๑๑:๓๔-๓๖)
๗.พระเจ้าและเงินทอง (มัทธิว ๖:๒๔ , ลูกา ๑๖:๑๓)
๘.ความกระวนกระวาย (มัทธิว ๖:๒๕-๓๔ , ลูกา ๑๒:๒๒-๓๑)
๙.การกล่าวโทษผู้อื่น (มัทธิว ๗:๑-๖ , ลูกา ๖:๓๗-๓๘,๔๑-๔๒)
๑๐.ขอ หา เคาะ (มัทธิว ๗:๗-๑๒ , ลูกา ๑๑:๙-๑๓,๖-๓๑)
๑๑.ประตูคับแคบ (มัทธิว ๗:๑๓-๑๔ , ลูกา ๑๓:๒๔)
๑๒.รู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน (มัทธิว ๗:๑๕-๒๐ , ลูกา ๖:๔๓-๔๔)
๑๓.'เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย' (มัทธิว ๗:๒๑-๒๓ , ลูกา ๑๓:๒๕-๒๗)
๑๔.รากฐานสองชนิด (มัทธิว ๗:๒๔-๒๗ , ลูกา ๖:๔๗-๔๙)
๑๕.ผู้ที่เราควรกลัว (มัทธิว ๑๐:๒๖-๓๑ , ลูกา ๑๒:๒-๗)
๑๖.รับพระคริสต์ต่อหน้าคน (มัทธิว ๑๐:๓๒-๓๓ , ลูกา ๑๒:๘-๙)
๑๗.บำเหน็จ (มัทธิว ๑๐:๔๐-๔๒ , มาระโก ๙:๔๑)
๑๘.จงมาหาเราและหายเหนื่อย (มัทธิว ๑๑:๒๕-๓๐ , ลูกา ๑๐:๒๑-๒๒)
๑๙.ครัวเรือนที่แตกแยกกันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ (มัทธิว ๑๒:๒๒-๓๒ , มาระโก ๓:๑๙-๓๐ , ลูกา ๑๑:๑๔-๒๓,๑๒:๑๐)
๒๐.ต้นไม้และผล (มัทธิว ๑๒:๓๓-๓๗ , ลูกา ๖:๔๓-๔๕)
๒๑.คนชาติชั่วแสวงหาหมายสำคัญ (มัทธิว ๑๒:๓๘-๔๒ , มาระโก ๘:๑๒ , ลูกา ๑๑:๒๙-๓๒)
๒๒.มารดาและน้องของพระเยซู (มัทธิว ๑๒:๔๖-๕๐ , มาระโก ๓:๓๑-๓๕ , ลูกา ๘:๑๙-๒๑)

Episode ๘ การอัศจรรย์
..."ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ท่านก็จะสั่งต้นหม่อนนี้ได้ว่า 'จงถอนขึ้นออกไปปักในทะเล' และมันจะฟังท่าน"

ลูกา ๑๗:๖

๑.พระเยซู ผู้รักษาโรค
   ๑.๑ ทรงรักษาคนโรคเรื้อนให้หาย (มัทธิว ๘:๑-๔ , มาระโก ๑:๔๐-๔๕ , ลูกา ๕:๑๒-๑๖)
   ๑.๒ ทรงรักษาบ่าวของนายร้อย (มัทธิว ๘:๕-๑๓ , ลูกา ๗:๑-๑๐)
   ๑.๓ พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตร (มัทธิว ๘:๑๔-๑๕ , มาระโก ๑:๒๙-๓๑ , ลูกา ๔:๓๘-๓๙)
   ๑.๔ พระเยซูทรงรักษาคนเวลาค่ำ (มัทธิว ๘:๑๖-๑๗ , มาระโก ๑:๓๒-๓๔ , ลูกา ๔:๔๐-๔๑)
   ๑.๕ พระเยซูทรงรักษาคนง่อย (มัทธิว ๙:๑-๘ , มาระโก ๒:๑-๑๒ , ลูกา ๕:๑๗-๒๖)
   ๑.๖ คนตาบอดสองคนหายบอด (มัทธิว ๙:๒๗-๓๑)
   ๑.๗ คนใบ้พูดได้ (มัทธิว ๙:๓๒-๓๔)
   ๑.๘ ชายที่มือลีบ (มัทธิว ๑๒:๙-๑๔)
๒.พระเยซู กับเหล่าสาวก
   ๒.๑ พระเยซูทรงห้ามพายุ (มัทธิว ๘:๒๓-๒๗ , มาระโก ๔:๓๕-๔๑ , ลูกา ๘:๒๒-๒๕)
   ๒.๒ ผู้ส่งข่าวของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มัทธิว ๑๑:๑-๑๙)
๓.พระเยซู กับการขับผี
   ๓.๑ สองคนผีเข้า ณ แดนกาดารา (มัทธิว ๘:๒๘-๓๔ , มาระโก ๕:๑-๒๐ , ลูกา ๘:๒๖-๓๙)

Episode ๙ การทรงเรียก
ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน

ยอห์น ๑๕:๑๖

๑.พระเยซูทรงเรียกชาวประมงสี่คน (มัทธิว ๔:๑๘-๒๒ , มาระโก ๑:๑๖-๒๐ , ลูกา ๕:๑-๑๑)
๒.ทรงเรียกมัทธิว (มัทธิว ๙:๙-๑๓ , มาระโก ๒:๑๓-๑๗ , ลูกา ๕:๒๗-๓๒)
๓.พระเยซูทรงเรียกสาวกสิบสองคน (มัทธิว ๑๐:๑-๔ , มาระโก ๓:๑๓-๑๙ , ลูกา ๖:๑๒-๑๖)